Zabbix - nedostupný WebInterface

Zabbix - nedostupný WebInterface
« kdy: 07. 05. 2020, 13:26:54 »
Ahoj ve spolek, právě jsem si nainstaloval Zabbix na testovací server - VPS od Forpsi (Debian10, Zabbix 4.4, nginx).

Konfigurace nginx.conf
Kód: [Vybrat]
server {
        listen          80;
        server_name     zabbix.dev;

        root    /usr/share/zabbix;

        index   index.php;

        location = /favicon.ico {
                log_not_found   off;
        }

        location / {
                try_files       $uri $uri/ =404;
        }

        location /assets {
                access_log      off;
                expires         10d;
        }

        location ~ /\.ht {
                deny            all;
        }

        location ~ /(api\/|conf[^\.]|include|locale) {
                deny            all;
                return          404;
        }

        location ~ [^/]\.php(/|$) {
                fastcgi_pass    unix:/var/run/php/zabbix.sock;
                fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
                fastcgi_index   index.php;

                fastcgi_param   DOCUMENT_ROOT   /usr/share/zabbix;
                fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME /usr/share/zabbix$fastcgi_script_name;
                fastcgi_param   PATH_TRANSLATED /usr/share/zabbix$fastcgi_script_name;

                include fastcgi_params;
                fastcgi_param   QUERY_STRING    $query_string;
                fastcgi_param   REQUEST_METHOD  $request_method;
                fastcgi_param   CONTENT_TYPE    $content_type;
                fastcgi_param   CONTENT_LENGTH  $content_length;

                fastcgi_intercept_errors        on;
                fastcgi_ignore_client_abort     off;
                fastcgi_connect_timeout         60;
                fastcgi_send_timeout            180;
                fastcgi_read_timeout            180;
                fastcgi_buffer_size             128k;
                fastcgi_buffers                 4 256k;
                fastcgi_busy_buffers_size       256k;
                fastcgi_temp_file_write_size    256k;
        }
}

Konfigurace php-fpm.conf
Kód: [Vybrat]
[zabbix]
user = www-data
group = www-data

listen = /var/run/php/zabbix.sock
listen.owner = www-data
listen.allowed_clients = 127.0.0.1

pm = dynamic
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 5
pm.min_spare_servers = 5
pm.max_spare_servers = 35

php_value[session.save_handler] = files
php_value[session.save_path]    = /var/lib/php/sessions/

php_value[max_execution_time] = 300
php_value[memory_limit] = 128M
php_value[post_max_size] = 16M
php_value[upload_max_filesize] = 2M
php_value[max_input_time] = 300
php_value[max_input_vars] = 10000
php_value[date.timezone] = Europe/Prague

Bohužel se mi nedaří na webový xicht - ERR_CONNECTION_REFUSED. Pokud v cmd zkusím telnet na IP serveru a port 80, dostávám
Kód: [Vybrat]
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx/1.14.2
Date: Thu, 07 May 2020 11:03:30 GMT
Content-Type: text/html                                                                                                 
Content-Length: 173                                                                                                     
Connection: close                                                                                                                                                                                                                               
<html>                                                                                                                 
<head><title>400 Bad Request</title></head>                                                                             
<body bgcolor="white">                                                                                                 
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>                                                                               
<hr><center>nginx/1.14.2</center>                                                                                       
</body>                                                                                                                 
</html>

Někdo nasměrování, kde mám hledat chybu? prosím


Re:Zabbix - nedostupný WebInterface
« Odpověď #1 kdy: 07. 05. 2020, 16:03:11 »
Vyřešeno!