LaTex url odkazy

Hanka

LaTex url odkazy
« kdy: 22. 06. 2011, 13:51:25 »
Ahoj,

další z řady mých dotazů.

Jak předefinovat \url, aby odkaz vypadal <url> a zároveň bylo url podtrženo a v pdf vytvořilo klikatelný odkaz? Dalším problémem jsou odkazy obsahující %. Pokud použiji \% v pdf se mi v url zobrací \% a nikoli pouze %. Pokud dám jen % zbytek odkazu se bere jako poznámka a vůbec se nezobrazí.

Díky za odpovědi.


wamba

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #1 kdy: 22. 06. 2011, 17:32:30 »
např. takhle
Kód: [Vybrat]
\begin{alltt}<\url{https://duckduckgo.com/?q=latex+%25+url}>\end{alltt}
jinak kdybych nedávno neřešil něco podobného,
 tak na dotaz bez latex kódu(nejlépe celého souboru) je dost pracné odpovídat a já bych neodpověděl

Hanka

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #2 kdy: 22. 06. 2011, 20:01:22 »
Tak toto řešení není bohužel to právé. Co je potřeba vědět, aby bylo možné odpovědět?

wamba

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #3 kdy: 22. 06. 2011, 20:31:01 »
Co je potřeba vědět, aby bylo možné odpovědět?
no nejlépe část(popř. celý ilustrační) souboru v LaTeX-u a napsat jak to podle vás má vypadat

Tak toto řešení není bohužel to právé. 
ani když alltt nahradíte tt

Hanka

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #4 kdy: 22. 06. 2011, 20:57:13 »
Problém je v tom, že výsledný odkaz v pdf není podtržen a není klikatelný.


badger


Hanka

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #6 kdy: 22. 06. 2011, 21:10:39 »
\documentclass[12pt, a4paper, oneside] {book}
\usepackage {czech}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage [pdftex] {graphicx}   % \TeXLive\texmf\doc\latex\graphics\grfguide.dvi
%\usepackage{graphicx}
%\usepackage{hyperref}
\usepackage[dvipdfm]{hyperref}

\hypersetup{
colorlinks,%
citecolor=black,%
filecolor=black,%
linkcolor=black,%
urlcolor=blue
}

\usepackage{url}
\widowpenalty1000000 \clubpenalty1000000
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[onehalfspacing]{setspace}
%\usepackage{amsmath}
\makeindex
\makeatletter
\makeatother
\usepackage{remreset}
\makeatletter
\@removefromreset{footnote}{chapter}
\makeatother
\begin {document}

\overfullrule=2pt
\hfuzz=3pt %ignoruje preteceni radky do 1.5pt = .5mm

%\DeclareUrlCommand\url{\def\UrlLeft{<}\def\UrlRight{>}\urlstyle{tt}}
\renewcommand\url{\begingroup \def\UrlLeft{<}\def\UrlRight{>}%
 \urlstyle{tt}\Url}

\newpage

\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{60\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright \normalfont
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries~\thechapter\ \hspace{3mm} #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother

\renewcommand* \baselinestretch {1.5}   % nastavi radkovani 1,5
\normalsize            % to patri k tomu

Nejvyšší soud judikoval v~rozhodnutí ze~dne 20. června 2007, sp. zn. {\bf NS 30 Cdo 474/2007}, že \uv{nesprávný je i názor, že zkoumání sociálního prostředí, do nějž by se dítě navracelo, soudu nepřísluší, ačkoliv čl. 13 [Haagské úmluvy] zakotvuje povinnost soudních orgánů přihlédnout při hodnocení okolností uvedených v tomto článku k informacím týkajícím se sociálního postavení dítěte poskytnutým ústředním nebo jiným příslušným orgánem obvyklého bydliště dítěte, tedy je významné zjištění,
do jakých podmínek a prostředí se má dítě vrátit, kdo o ně bude pečovat apod.}\footnote{Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze~dne 20. června 2007, sp. zn. NS 30 Cdo 474/2007. [online]. [citováno 7.~června2011]. Dostupný z: \url{http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=[spzn1]\%20\%3D\%2030\%20AND\%20[spzn2]\%3DCdo\%20AND\%20[spzn3]\%3D474\%20AND\%20[spzn4]\%3D2007&SearchMax=0&pohled=1&Start=1&Count=15}.}

\end{document}

A odkaz v poznámce pod čarou není v pdf klikatelný, aby se otevřel v prohlížeci, a vypadá takto: 2010. 368 s. ISBN 978-80-87212-50-9. S. 281.
69
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2007, sp. zn. NS 30 Cdo 474/2007. [on-
line]. [citováno 7. června2011]. Dostupný z: <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/
judikatura_prevedena2.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=[spzn1]\%20\%3D\
%2030\%20AND\%20[spzn2]\%3DCdo\%20AND\%20[spzn3]\%3D474\%20AND\%20[spzn4]
\%3D2007&SearchMax=0&pohled=1&Start=1&Count=15>.

ale chci aby vypadal:
2010. 368 s. ISBN 978-80-87212-50-9. S. 281.
69
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2007, sp. zn. NS 30 Cdo 474/2007. [on-
line]. [citováno 7. června2011]. Dostupný z: <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/
judikatura_prevedena2.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=[spzn1]%20%3D
%2030%20AND%20[spzn2]%3DCdo%20AND%20[spzn3]%3D474%20AND%20[spzn4]
%3D2007&SearchMax=0&pohled=1&Start=1&Count=15
>.

Pokud všechny \% nahradím %, bere se mi zbytek odkazu od prvního % jako poznámka, a tudíž se vůbec nezobrazí.

wamba

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #7 kdy: 22. 06. 2011, 22:37:11 »
co tohle
Kód: [Vybrat]
%\DeclareUrlCommand\urll{\def\UrlLeft{<}\def\UrlRight{>}\urlstyle{tt}}
%\renewcommand\url{\begingroup \def\UrlLeft{<}\def\UrlRight{>}%
% \urlstyle{tt}\Url}
\newcommand\urll[1]{
\urlstyle{tt}
\def\UrlLeft{<}\def\UrlRight{>}
%  \begin{tt}
    \url{#1}
%  \end{tt}
}
a pak místo \url používat \urll

wamba

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #8 kdy: 22. 06. 2011, 22:47:33 »
stačí i tohle vložit do hlavičky
Kód: [Vybrat]
\urlstyle{tt}
\def\UrlLeft{<}\def\UrlRight{>}

a používat normálně \url

Hanka

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #9 kdy: 22. 06. 2011, 23:26:43 »
Stále to neřeší problém s tím, že odkaz není podtržený (což by mě zase až tolik netrápilo) a že je problém s těmi % (což mě trápí dost, protože to zcela znehodnotí odkaz) a klikatelný není stále.

Jií Pech

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #10 kdy: 23. 06. 2011, 05:10:55 »
Zkuste tohle:
Do hlavičky přidat:

\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}

a pak:

\textcolor{blue}{\underline{\url{http://www.root.cz}}}

možná to není nejelegantnější řešení, ale výsledek považuji za použitelný.

michal.h21

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #11 kdy: 23. 06. 2011, 13:53:21 »
Především bych pro citace použil bibtex nebo biblatex, udržovat je ručně je zbytečné a náchylné k chybám. Vidím, že citujete podle normy ISO 690, takže můžete využít můj styl pro biblatex https://github.com/michal-h21/biblatex-iso690

Vytvoříte si bibtexový soubor bibliografie.bib, Váš příklad bych uložil jako

Kód: [Vybrat]
@ONLINE{zakonik,
 title={Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2007, sp. zn. NS 30 Cdo 474/2007},
 urldate= {2011-06-07},
 url={http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=[spzn1]%20%3D%2030%20AND%20[spzn2]%3DCdo%20AND%20[spzn3]%3D474%20AND%20[spzn4]%3D2007&SearchMax=0&pohled=1&Start=1&Count=15}
}

a do preamble dokumentu

Kód: [Vybrat]
\usepackage[
   backend=biber
  ,style=iso-authoryear
  ,sorting=nyt
  ,autocite=footnote
  ,maxnames=5
  ,minnames=3
  ,babel=other
  ,spacecolon=true
  ]
  {biblatex}

\bibliography{bibliografie}

dokument pak překládáme

Kód: [Vybrat]
latex dokument
biber dokument
latex dokument
S využitím hyperref by měl být odkaz klikatelný, aspoň mě to funguje.

michal.h21

Re: LaTex url odkazy
« Odpověď #12 kdy: 23. 06. 2011, 14:46:05 »
A v textu citovat pomocí \footfullcite{zakonik}