Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - EnsiM

Stran: 1 [2]
16
Hardware / Monitor od Dellu (řada P) - mrtvý pixel
« kdy: 10. 11. 2020, 10:37:40 »
Ahoj­te.

Před cca 3 dny jsem za­kou­pil mo­ni­tor Dell P2720DC. Dnes jsem však po tes­tu pi­xe­lů zjis­til, že má vad­ný/mrt­vý 1 pi­xel čer­né bar­vy na dol­ním pra­vém okra­ji.

Za­jí­ma­ly by mě va­še vlast­ní zku­še­nos­ti. Sta­lo se Vám to u tak dra­hé­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho mo­ni­to­ru od Dellu? Je v po­řád­ku si tu­to chy­bu ne­chat lí­bit, ne­bo to rov­nou vrá­tit ve 14­den­ní lhů­tě? Jak to ře­ší­te vy? Při­pa­dá mi, že by se mrt­vé pi­xe­lů u tak ná­klad­né­ho mo­ni­to­ru ne­mě­ly ob­je­vo­vat... Před tes­to­vá­ním na pi­xe­ly jsem si ho ne­vši­ml, ale ny­ní mě štve po­kaž­dé, když si na něj vzpo­me­nu, za­mě­řím po­zor­nost a hned je vi­di­tel­ný.

Dí­ky.

17
Hardware / Re:"Backlight bleeding" u ThinkPadu E14 (250 nits)
« kdy: 28. 09. 2020, 20:46:50 »
Je to výrazné i při cca 20% podsvitu, nebo jen naplno?

Je to výrazné pouze naplno a u tmavých scén. Nijak to neruší u práce, jen u sledování filmů a tam, kde figuruje černé pozadí. Není to tak strašné, jen jsem z toho mírně zklamaný. Přeci jen 22 tis. jsou také peníze a těžce vydřené.

Vrzající mezerník bych jim omlátil o hlavu hned.
Tento problém v případě ponechání notebooku budu určitě reklamovat. Věřím, že s tím nebudou dělat problémy...

Dlouho jsem totiž zvažoval variantu ThinkPad T14 s Ryzenem, ale u nás jsou zcela vyprodané (stejně jako můj E14). Jen si stále nejsem jistý, zda-li to za ten příplatek (cca 11 tis.) doopravdy stojí...

18
Hardware / Re:"Backlight bleeding" u ThinkPadu E14 (250 nits)
« kdy: 27. 09. 2020, 13:34:48 »
A nevěděli byste, prosím, jak to řešit s tím vrzajícím mezerníkem? To je u levných modelů Thinkpadů běžné?

19
Hardware / Re:"Backlight bleeding" u ThinkPadu E14 (250 nits)
« kdy: 26. 09. 2020, 18:53:16 »
Díky. Jsem si 14denní lhůty vědom. Potom bych však musel vzít variantu T14, což je podstatně dražší (cca 7 - 11 tisíc dle CPU).

Jedna věc mi však stále nesedí. Kromě otravné vrzající klávesy mezerníku má můj ntb E14 2letou záruku u společnosti, ve které jsem ho zakoupil, avšak přímo u Lenova se jedná pouze o 1roční servis/záruku. Proč tomu tak je u nižších ThinkPad modelů, jakým je řada E? Např. u T14 je rovnou 3letá záruka. Obávám se, že mi něco uniká, ale ještě nevím co. Že by mi měl E-model do roka odejít? Jak spolehlivé tyto řady vlastně jsou, když se jich samotné Lenovo, v případě záruky, tak brzo vzdává?

20
Hardware / "Backlight bleeding" u ThinkPadu E14 (250 nits)
« kdy: 25. 09. 2020, 20:24:29 »
Zdra­vím.

Po­tře­bo­val bych se vás ze­ptat na "bac­kli­ght ble­e­ding" u 250 nits dis­ple­je. Dnes jsem si za­kou­pil Thin­k­Pad mo­del E14 Gen 2 a po vy­zkou­še­ní čer­né­ho po­za­dí ob­ra­zov­ky jsem se ne­sta­čil di­vit. Po stra­nách dis­ple­je jsou bí­le fle­ky. Za­sí­lám fot­ky k po­sou­ze­ní:
https://ibb.co/album/f4cVqH

Va­dí to pou­ze při sle­do­vá­ní fil­mů a všu­de tam, kde na ce­lé ob­ra­zov­ce fi­gu­ru­je čer­né po­za­dí. Mys­lí­te, že je to jas­ný dů­vod pro vrá­ce­ní no­te­boo­ku "14­den­ní lhů­ta)? Vím, že je to do­ce­la ty­pic­ký pro­blém u Le­no­va s dis­ple­ji 250 nits. Se­tka­li jste se s tím? Mám zná­mou, kte­rá má no­te­book od spo­leč­nos­ti HP rov­něž s 250 nits, ale ani je­den bí­lý flek na něm ne­má. E14 je dle mě per­fekt­ní no­te­book, moc se mi lí­bí, ale mo­men­tál­ně sil­ně zva­žu­ji, jest­li jsem ocho­ten ta­ko­vý ne­pří­jem­ný "pro­blém" ig­no­ro­vat. Těch­to no­te­boo­ků jsem ob­jed­nal 2 ku­sy a u dru­hé­ho ntb je ten­to pro­blém o ně­co mír­něj­ší (2-3 bí­lé fle­ky). Ten prv­ní mě však zá­sad­ně štve.
Při vrá­ce­ní a za­kou­pe­ní no­vé­ho stej­né­ho ty­pu opět ne­mám jis­to­tu, že to ne­bu­de hor­ší a hor­ší...
A aby toho nebylo málo, mezerník na klávesnici při stisku vrže...

Dí­ky za pří­pad­né ra­dy.

Stran: 1 [2]